Skriv ut

Aktivitetsbidrag (2023)

Bidrag till handikapporganisationer


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Revisionsberättelse, Resultaträkning, Aktivitetslistor

Inledning
Kommunalt bidrag beviljas handikapporganisationer i kommunen enligt nedanstående bestämmelser. Organisationen ska vara ansluten till riksförbund som erhåller statsbidrag. Annan lokal organisation som uppfyller angivna krav kan erhålla bidrag efter särskild prövning av kulturfritidsnämnden.

Stödberättigad organisation
Bidraget utgår endast till organisation som har kontinuerlig verksamhet. Bidrag kan även utgå till föreningar inom länet som bedriver verksamhet för handikappade och som har medlemmar boende i Sollentuna kommun. Bidrag utgår inte till ändamål vartill lämnas skattemedel från stat och annan kommun. Studiecirklar, t ex, rapporteras via studieförbund.

Som medlem räknas handikappad person, hemmahörande i Sollentuna kommun, som under närmast föregående redovisningsår betalat fastställd medlemsavgift och är upptagen i organisationens matrikel senaste årsskifte. Dessutom kan medlem av den handikappades familj eller annan närstående, t ex förälder till handikappat barn, räknas som medlem.

Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidrag utgår till sammankomst som pågått minst en timme. Minst tre medlemmar ska ha varit närvarande vid sammankomsten.

Bidragsbeloppet är 45 kr per deltagartillfälle. Beloppet utgår per deltagande medlem och sammankomst där minst halva antalet deltagande är handikappade. Bidrag till en och samma medlem utgår endast för en sammankomst per dag.

Ansökan
Ansökan om aktivitetsbidrag inlämnas senast den 15 februari för redovisningsperioden 1/7 - 31/12 respektive 15 augusti för redovisningsperioden 1/1 - 30/6 till kultur- och fritidskontoret.

Till ansökan om aktivitetsbidrag den 15 augusti bifogas av årsmötet godkänd verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 15 augusti och 15 februari (fäljande år)).