Skriv ut

Lokalbidrag (2023)

Stöd till ungdomsorganisationer


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Revisionsberättelse, Resultaträkning, Hyresavier, Hyresavtal

Inledning
Kommunalt stöd till ungdomsorganisationer utgår enligt nedanstående bestämmelser till förening som bedriver verksamhet bland barn och ungdom i Sollentuna kommun.
Föreningen skall får att vara stödberättigad ha en antagen alkohol- och drogpolicy och arbeta aktivt med den.

Föreningar som erhåller kommunalt stöd är skyldig att på begäran ställa räkenskaper, protokoll, medlemsregister och övriga handlingar till förfogande för granskning till av kommunen utsedd granskare.

Kultur- och fritidsnämnden svarar för tolkning och tillämpning av bidragsbestämmelserna.

Stödberättigad förening
Föreningen ska ha sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Sollentuna kommun och vara ansluten till riksorganisation som erhåller statligt organisationsstöd eller som av kultur- och fritidsnämnden godkänts som stödberättigad.

Stöd ges endast till förening som kan redovisa minst 20 medlemmar i åldern 7-20 år och som under den bidragsgrundande redovisningsperioden, var och en av medlemmarna, deltagit i minst 10 av föreningens bidragsberättigade aktiviteter. I föreningen ska minst 51 % av medlemmarna vara bosatta i Sollentuna. Föreningens matrikel skall upptaga medlemmens fullständiga namn, bostadsadress och födelsedata samt angiva om föreskriven medlemsavgift har erlagts.

Föreningen skall vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna svenska demokratiska principer och vara öppen för envar som önskar stödja föreningens ändamål och syfte.
Som medlem räknas den som har erlagt av föreningen fastställd medlemsavgift, minst 50 kronor, för senast avslutat verksamhetsår.

Föreningen skall ha organisationsnummer från skattemyndigheten och föreningen ska ha plusgiro eller bankgiro i föreningens namn.

Nybildad förening
Nybildad förening, som för första gången ansöker om stöd i Sollentuna kommun, skall vid ansökningstillfället bifoga föreningens stadgar, konstituerande protokoll, registrering om föreningen tillhör godkänd riksorganisation, organisationsnummer från skattemyndigheten och plusgiro- eller bankgironummer i föreningens namn.

Förening med verksamhet i flera kommuner
Förening som har verksamhet flera kommuner eller sin hemvist i annan kommun än Sollentuna, kan efter särskild ansökan beviljas bidrag för verksamhet i Sollentuna kommun. Detta gäller endast om bidrag för denna verksamhet ej erhålls av annan kommun. I detta ärende samarbetar Sollentuna kommun med sina kranskommuner.

Lokalstöd
Lokalstöd ges till kostnaden för helårshyrd lokal eller för egen lokal om föreningens verksamhet inte kan bedrivas i av kommunen anvisad lokal. Kultur- och fritidsnämnden ska godkänna lokalen. Stödet utgår med 80 % av årskostnaden, dock högst 50 kr per medlem och maxbelopp 4.000 kr/år.

Ansökan om lokalstöd inlämnas senast 15 februari året efter kostnadsåret.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 15 februari följande år).