Skriv ut

Aktivitetsstöd - höst (2023)

Stöd till ungdomsorganisationer


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Revisionsberättelse, Resultaträkning, Aktivitetslistor

Inledning
Kommunalt stöd till ungdomsorganisationer utgår enligt nedanstående bestämmelser till förening som bedriver verksamhet bland barn och ungdom i Sollentuna kommun.
Föreningen skall får att vara stödberättigad ha en antagen alkohol- och drogpolicy och arbeta aktivt med den.

Föreningar som erhåller kommunalt stöd är skyldig att på begäran ställa räkenskaper, protokoll, medlemsregister och övriga handlingar till förfogande för granskning till av kommunen utsedd granskare.

Kultur- och fritidsnämnden svarar för tolkning och tillämpning av bidragsbestämmelserna.

Stödberättigad förening
Föreningen ska ha sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Sollentuna kommun och vara ansluten till riksorganisation som erhåller statligt organisationsstöd eller som av kultur- och fritidsnämnden godkänts som stödberättigad.

Stöd ges endast till förening som kan redovisa minst 20 medlemmar i åldern 7-20 år och som under den bidragsgrundande redovisningsperioden, var och en av medlemmarna, deltagit i minst 10 av föreningens bidragsberättigade aktiviteter. I föreningen ska minst 51 % av medlemmarna vara bosatta i Sollentuna. Föreningens matrikel skall upptaga medlemmens fullständiga namn, bostadsadress och födelsedata samt angiva om föreskriven medlemsavgift har erlagts.

Föreningen skall vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna svenska demokratiska principer och vara öppen för envar som önskar stödja föreningens ändamål och syfte.
Som medlem räknas den som har erlagt av föreningen fastställd medlemsavgift, minst 50 kronor, för senast avslutat verksamhetsår.

Föreningen skall ha organisationsnummer från skattemyndigheten och föreningen ska ha plusgiro eller bankgiro i föreningens namn.

Förening med verksamhet i flera kommuner
Förening som har verksamhet flera kommuner eller sin hemvist i annan kommun än Sollentuna, kan efter särskild ansökan beviljas bidrag för verksamhet i Sollentuna kommun. Detta gäller endast om bidrag för denna verksamhet ej erhålls av annan kommun. I detta ärende samarbetar Sollentuna kommun med sina kranskommuner.

Aktivitetsbidrag
Aktivitetsstöd utgår till stödberättigad förening för aktivitet som i princip genomföres i enlighet med dessa bestämmelser.

Med stödberättigad sammankomst förstås en av föreningen planerad och anordnad sammankomst med minst tre deltagare i åldern 7-20 år. Sammankomsten ska vara minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning. Sammankomsten ska vara ledarledd och ledaren får inte vara ledare för flera grupper samtidigt. En gruppledare får vara lägst 16 år och en biträdande ledare får vara lägst 13 år. För grupper med 3-10 deltagare kan högst en ledare vara stödberättigad och för större grupper kan högst två ledare vara stödberättigade. Stödberättigad ledare får vara högst 20 år.

Den som samma dag har deltagit i mer än en sammankomst inom samma ungdomsorganisation medräknas vid endast en av dessa sammankomster.
Barn och ungdomar i ålder 7-12 år beviljas inte stöd för fler än 70 aktiviteter per redovisningsperiod. Barn och ungdomar i ålder 13-16 år beviljas inte stöd för fler än 90 aktiviteter per redovisningsperiod. 70 aktiviteter per redovisningsperiod betyder i praktiken 3 ggr per vecka och 90 aktiviteter per redovisningsperiod betyder i praktiken 4 ggr per vecka. Om en grupp ungdomar startar terminen med ett läger med 5 aktiviteter på en vecka minskar antalet stödberättigade aktiviteter för resten av redovisningsperioden med 5.
Vissa aktiviteter är inte stödberättigade, t.ex. fester, läxläsning, bibelstudier, firande av högtid etc.

Ekonomiska, fackliga och andra liknande organisationer som tillvaratar enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen är inte stödberättigade. Ej heller politiska föreningar och kooperativa föreningar.

Aktivitetsstödets storlek
Stödbeloppet betalas ut med 3,50 kronor per deltagartillfälle i åldern 7-12 år, och 4,50 kronor i åldern 13-20 år.

Ansökan
Ansökan om aktivitetsstöd inlämnas senast den 15 augusti för redovisningsperioden 1/1 – 30/6 respektive 15 februari för redovisningsperioden 1/7 - 31/12 till kultur- och fritidskontoret.


Till ansökan om aktivitetsstöd den 15 augusti bifogas av årsmötet godkänd verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår.

Granskning och kontroll
I de fall föreningen inte följer stödbestämmelserna kan kultur- och fritidskontoret/nämnden kräva tillbaka redan utbetalt stöd, alternativt avvakta med utbetalning av beviljat stöd.
Vid kontroll har kultur- och fritidskontoret rätt att ta del av de handlingar som behövs för ändamålet.

Närvarokort och liknade ska sparas av föreningen i 10 år i enlighet med bokföringslagen.

Vid bedrägligt lämnade uppgifter kan polisanmälan göras om kultur- och fritidsnämnden så beslutar.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 15 februari följande år).